Aanhorigheid
Bij een huis kunnen andere zaken horen, zoals een garage of een schuur. Deze bouwwerken worden aanhorige zaken genoemd.

Aankoopkeuring
Een bouwtechnisch onderzoek waarbij de staat van onderhoud van de woning wordt bekeken. Hierbij wordt ook een indicatie gegeven van eventuele reparatiekosten.

Aansprakelijkheids- verzekering voor particulieren
Verzekering die de schade dekt die u of uw gezinsleden per ongeluk veroorzaken aan derden. Hieronder valt niet alleen materiële schade, maar ook fysieke schade.

Afkoopwaarde
Het bedrag dat wordt uitgekeerd als een levensverzekering met een spaarelement eerder wordt beëindigd dan de afgesproken einddatum.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niet af, u betaalt alleen rente. Het voordeel is dat u lage maandlasten heeft en de rente bovendien fiscaal aftrekbaar is.

Afsluitkosten
Kosten die in rekening worden gebracht voor het afsluiten van een hypotheek.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van de hypotheek. Vaak is dit een percentage van het hypotheekbedrag.

Aftrekpost
Kosten die van de belasting aftrekbaar zijn. Als de eigen woning het hoofdverblijf is, dan zijn alle financieringskosten van de woning een aftrekpost.

Alimentatie
Het bedrag dat een gescheiden partner aan zijn voormalige echtgenoot of echtgenote of kind moet betalen voor levensonderhoud.

Aflossen
Onder aflossen verstaan we het verlagen van het hypotheekbedrag. De wijze waarop u aflost, is afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm.

Annuïteitenhypotheek
Hypotheek waarbij de maandelijkse bruto woonlasten gelijk blijven, zolang de rente niet wijzigt. Gedurende de eerste jaren wordt vooral rente betaald.

Annuleringskosten
De kosten die geldverstrekkers berekenen als een hypotheek niet doorgaat, terwijl de offerte wel is getekend.

Anti-speculatiebeding
Een voorwaarde van de gemeente, waarin wordt gesteld dat een gedeelte van de winst bij verkoop van het huis in een periode aan de gemeente moet worden afgestaan.

Appartementsrecht
Het recht op een bepaald horizontaal gedeelte van een appartementengebouw.

Arbeidsongeschiktheid
Door lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet kunnen werken.

Basisrente
Rente die de geldverstrekker in rekening brengt. De basisrente is van toepassing op hypotheken die verstrekt worden tot maximaal 75% van de executiewaarde.

Beleggingshypotheek
Het geld voor de aflossing wordt belegd in beleggingsfondsen, obligaties of aandelen. U speculeert erop dat het rendement uiteindelijk voldoende is voor de aflossing.

Beleggingskosten
Kosten die de beleggingsmaatschappij in rekening brengt voor de beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld: aan- en verkoopkosten en administratie- en beheerkosten.

Beleggingsrekening
Bankrekening waarmee aandelen aan- of verkocht kunnen worden. Van deze rekening kunnen de premies voor de verzekering worden betaald.

Beleggingsrisico
Met beleggen kan een hoger rendement worden behaald, maar u loopt meer risico dan bijvoorbeeld bij sparen. Normaal geldt: hoe minder risico, hoe minder rendement.

Bereidstellings-provisie
Provisie die u betaalt aan de geldverstrekker voor het verlengen van uw offerte.

Bijkomende kosten
Alle kosten die gemaakt worden voor de aankoop van een woning.

Bijleenregeling
Met de nieuwe bijleenregeling moet u, als u gaat verhuizen, de opbrengst van de oude woning verplicht gebruiken voor de aanschaf van de nieuwe duurdere woning. Dit houdt in dat u wordt beperkt in de fiscale renteaftrek.

Bloot eigendom
Het eigendom waarop vruchtgebruik rust. Vruchtgebruik betekent dat u voordeel geniet van iets waarvan u geen eigenaar bent.

Boetevrije aflossing
Op een hypotheek mag meestal meer worden afgelost dan alleen het maandbedrag. Wordt er meer afgelost dan het maximum, dan volgt een boete.

Bouwdepot
Het bedrag dat wordt gereserveerd voor de bouw en/of verbouwing van de woning. Over dit bouwdepot wordt rente vergoed.

Bouwduur
De bouwduur is de periode die nodig is om het huis te bouwen. De duur wordt vaak weergegeven in werkbare dagen.

Bouwkundig rapport
Een bouwkundig rapport beoordeelt de bouwstaat van een woning.

Boxenstelsel
Het huidige belastingstelsel kent drie aparte belastingboxen. Elke box heeft z'n eigen tarief en regels.

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Alle consumptieve leningen worden door de banken centraal geregistreerd bij het BKR. Voordat een bank een lening verstrekt wordt de klant bij het BKR getoetst op zijn betalingsgedrag.

Bureau Monumentenpanden
Dit bureau is onderdeel van de Belastingdienst. Hier wordt vastgesteld hoeveel de aftrekbare onderhoudskosten van een beschermd monumentenpand bedragen.

Canon
Het bedrag dat men betaald aan erfpacht.

CAR-verzekering
De meeste aannemers hebben een CAR-verzekering. Deze beschermt de koper of opdrachtgever tijdens de verbouwing tegen schade aan bijv. bouwmaterialen.

Combinatiehypotheek
Hypotheek waarin meerdere hypotheekvormen zijn gecombineerd.

Consumentenbond
Zij wil de keuzevrijheid van de consument vergroten via onafhankelijke en betrouwbare informatievoorziening. Zij behartigt de belangen van alle consumenten.

Consumptief krediet
Deze leningen worden gebruikt voor consumptieve doeleinden. Consumptieve kredieten worden geregistreerd door het BKR.

Consumptieve uitgaven
Uitgaven die worden besteed aan verbruiksgoederen en/of diensten, zoals het kopen van auto of een televisie.

Contractrente
Dit is het overeengekomen rentepercentage.

Courtage (=Makelaarskosten)
U kunt bij het kopen van een huis gebruikmaken van de diensten van een makelaar. Het loon dat u hem hiervoor betaalt, heet courtage.

Dagrente
Het rentepercentage dat geldt op het moment dat de hypotheek passeert bij de notaris.

Depot
Een rekening waarop u geld stort. Vanuit een depot kan bijvoorbeeld de premie voor uw levensverzekering betaald worden.

Doorloopconstructie
Een spaarhypotheek wordt beëindigd zodra het spaarkapitaal gelijk is aan het geleende bedrag. Met een doorloopconstructie kan de einddatum worden verlengd.

Doorlopend krediet
Een lening waarbij elke maand rente en aflossing wordt betaald over het bedrag dat is opgenomen. Afgeloste bedragen kunnen weer tot het limiet worden opgenomen.

Doorstromers
Dit zijn mensen die al een eigen huis bewonen en nu verhuizen naar een andere woning.

Economische eigendom
De economische eigenaar van een woning heeft alle rechten en plichten die bij het huis horen. Er is daarnaast ook een juridisch eigendom.

Effectieve rente
Bij de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de afsluitprovisie en of de rente maandelijks vooruit of achteraf wordt betaald.

Eigen-woningforfait
U krijgt als woningbezitter op uw belastingformulier te maken met de inkomsten uit eigen woning. Deze inkomsten worden het 'eigen-woningforfait' genoemd.

Eigenaarslasten
Alle kosten waarmee eigen woningbezitter te maken krijgt, zoals de hypotheeklasten, onroerende zaakbelasting, verzekeringspremies en onderhoudskosten.

Eigendomsakte
Deze akte, die ook wel overdrachtsakte wordt genoemd, wordt door de notaris opgemaakt bij de koop van een huis. De akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Eindafrekening
Afrekening van de notaris die wordt verstuurd vóór het tekenen van de eigendoms- en hypotheekakte. Hierop staan alle aankoop- en eventuele financieringskosten.

Erfpacht
De grond waarop een huis staat kan verpacht zijn. Het is dan geen eigen grond. De huiseigenaar betaalt jaarlijks een vast bedrag aan de grondeigenaar.

Erfrecht
Alle wetten die onder het erfrecht vallen, bepalen wat er moet gebeuren na overlijden. Vastgelegd is wie de erfgenamen zijn en welk vermogensdeel aan hen toekomt.

Executie verkoop
Als een huiseigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan kan de geldverstrekker het huis verkopen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een veiling.

Executiewaarde
De opbrengst van het huis bij gedwongen verkoop. De hoogte van de executiewaarde is bepalend voor de rente die de geldverstrekkers in rekening brengen.

Expiratiedatum
Dit is de datum waarop een contract of een onderdeel daarvan afloopt.

Financieringskosten
Alle kosten die u maakt om uw lening rond te krijgen. Fiscaal aftrekbaar!

Forfaitaire rendementsheffing
In het nieuwe belastingstelsel worden ook bezittingen zoals aandelen of een tweede huis, ingeschat op een vooraf bepaalde opbrengst. Hierover betaalt u belasting.

Gecombineerde hypotheek
Hypotheek waarin meerdere aflossingsvormen zijn gecombineerd.

Geldigheidsduur (offerte)
Offertes zijn slechts een bepaalde periode geldig, van tien dagen tot enkele weken. Verlenging van deze periode is soms mogelijk.

Gemeenschap van goederen
Mensen kunnen trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. In het eerste geval wordt getrouwd zonder verdeling van het vermogen.

Geregistreerd Partnerschap
Hiermee kunnen mensen van gelijk of verschillend geslacht officieel hun relatie laten registreren bij de Burgerlijke Stand.

Gezondheidsverklaring
Als een hypotheek wordt gecombineerd met een levens-verzekering, dan moet altijd een gezondheidsverklaring worden ingevuld.

GIW
Garantie Instituut Woningbouw

Gunning
Het toewijzen van een woning bij verkoop, inschrijving en veiling.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw op te bouwen. Deze waarde wordt vermeld in het taxatierapport en is de basis voor de opstalverzekering.

Hybridehypotheek
Een combinatie van een spaar- en beleggingshypotheek. Binnen deze hypotheek kunt u tegen speciale condities wisselen van hypotheekvorm.

Hypothecaire inschrijving
Dit is het hypotheekbedrag dat door de notaris wordt ingeschreven. Dit kan een hoger bedrag zijn dan de hypotheeksom.

Hypotheek
Zakelijk recht op een onroerend goed.

Hypotheekakte
Hierin wordt beschreven welk hypotheekbedrag de geld-verstrekker u geeft en tegen welke voorwaarden dit gebeurt. De akte wordt opgenomen in het hypotheekregister.

Hypotheekgever
De persoon die de hypotheek afsluit, de geldnemer.

Hypotheeknemer
De hypotheeknemer is degene die het recht van hypotheek verkrijgt, de geldverstrekkers.

Inboedelverzekering
Verzekering die schade aan uw inboedel, ontstaan door brand, inbraak of water, dekt.

Inflatie
Waardevermindering van geld.

Inkomensbelasting
Dit is de belasting die wordt geheven over alle inkomsten van een persoon.

Kadaster
Bij het Kadaster staan o.a. alle onroerende zaken geregistreerd. Hier kan informatie worden verkregen over de huiseigenaar, de koopsom bij de vorige verkoop enz.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
In het nieuwe belastingstelsel moet worden aangegeven of de kapitaalverzekering wel of niet wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen.

Koop-aanneem-overeenkomst
In de koop-aanneemovereenkomst staan alle details die te maken hebben met de aankoop van het onroerend goed.

Koopsompolis
De koopsompolis is een verzekering waarvoor eenmalig een premie wordt gestort.

Kosten Koper
Bij de koop van een huis worden kosten gemaakt zoals overdrachtsbelasting, kadastrale rechten en notaris-kosten. Deze kosten komen voor rekening van de koper.

Krediethypotheek
Dit is een hypotheek zonder een verplichte aflossing. De afgeloste bedragen kunnen weer worden opgenomen, mits de kredietlimiet niet wordt overschreden.

Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij via een levensverzekering het hypotheekbedrag bij elkaar wordt gespaard. De levenhypotheek is fiscaal gunstig.

Lijfrenteverzekering
Lijfrenteverzekeringen werden veel gebruikt als aanvulling op het pensioen. Vooral de hoge aftrekpost die dit opleverde, maakte dit aantrekkelijk.

Lineaire hypotheek
Bij deze hypotheekvorm is de aflossing elk jaar even hoog. Omdat u steeds minder schuld heeft, betaalt u ook steeds minder rente.

Looptijd
Duur van uw hypotheek of levensverzekering.

Makelaar onroerend goed (o.g.)
Deze tussenpersoon bemiddelt bij de koop en verkoop van onroerende zaken.

Meerwerk
Alle extra werkzaamheden aan een huis die in opdracht van de koper worden verricht. Denkt u aan de uitbreiding van de keuken of een dakkapel.

Minderwerk
Het op verzoek niet uitvoeren van geplande werkzaamheden aan een nieuwbouwhuis. Hiervoor wordt vaak een lage of geen korting gegeven.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Dit is de garantie dat de geldverstrekker al het uitgeleende geld terugkrijgt als het huis bij gedwongen verkoop minder opbrengt dan de waarde van de totale hypotheekschuld.

Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)
Deze vereniging van makelaars is de grootste in Nederland. De NVM werkt met aangesloten makelaars, die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Netto werkelijke rente
Dit is de werkelijke rente, bestaande uit de rente plus bijkomende kosten minus de fiscale voordelen.

NIBUD
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die mensen helpt met het afstemmen van de inkomsten en uitgaven.

Nieuwbouw
Nieuw gebouwde huizen, huizen in aanbouw of een gedeelte van een gebouw dat later is aangebouwd.

Nominale rente
Dit is de rente die alle geldverstrekkers gebruiken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met bijkomende kosten of fiscale voordelen.

Notaris
Openbaar ambtenaar, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden, in bewaring te houden en er afschriften van te maken.

Notariskosten
De kosten die de notaris in rekening brengt voor zijn werkzaamheden.

Onbezwaard eigendom
Dit is een eigendom, zoals een huis, dat niet is belast met rechten. Een recht is bijvoorbeeld een hypotheek- of huurrecht.

Onderhandse verkoopwaarde
Dit is de waarde van een huis op de vrije markt. Dit wordt ook wel de vrijwillige onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Onderpand
Dit is het object, zoals een huis, waarop de hypotheek wordt verstrekt. Het onderpand is een soort zekerstelling voor de geldgever.

Onroerende zaakbelasting
Gemeentelijke belasting aan eigenaren en gebruikers van woningen. De onroerende zaakbelasting is opgebouwd uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering vergoedt de schade als uw huis bijvoorbeeld af zou branden. De hypotheekverstrekker stelt een dergelijke verzekering vaak verplicht.

Overbruggingskrediet
U heeft tijdelijk een extra hypotheek nodig, omdat u uw vorige huis nog niet heeft kunnen verkopen. Dit kunt u opvangen met een overbruggingskrediet.

Overdrachtsbelasting
Bij aankoop van bestaande woningen moet overdrachtsbelasting (6% over de waarde van de woning) betaald worden.

Overlijdensrisico-verzekering (ORV)
Verzekering die een afgesproken bedrag bij overlijden uitkeert, waarmee (een deel van) de hypotheek wordt afgelost.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek. Meestal gebeurt dit omdat er betere voorwaarden of een lagere rente wordt verkregen.

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van een huis en het resterende hypotheekbedrag.

Passeren
Het ondertekenen van de transport- en hypotheekakte bij de notaris.

Persoonlijke Lening
Een kredietvorm waarbij eenmalig een geldbedrag wordt gegeven. Dit geleende bedrag moet samen met de rente in tevoren vastgestelde termijnen worden afgelost.

Polis overzetten
Wellicht gaat u straks rendementsheffing betalen. Dit kunt u voorkomen door de polis te koppelen aan uw hypotheek of door er een studieverzekering van te maken.

Premie
Het bedrag dat u periodiek betaalt voor uw verzekering.

Premiedepot
Van deze geblokkeerde (spaar)rekening worden automatisch premies onttrokken voor de te betalen levensverzekeringspremie.

Premiekoopwoning
Een (eventueel nog te bouwen) woning waarvoor het Rijk subsidie verleent in de vorm van jaarlijkse bijdragen.

Projectaanbieding
Geldverstrekkers bieden soms speciale rentetarieven aan voor hypotheken op huizen in een nieuwbouwproject.

Rechtsbijstandverzekering
Verzekering die de kosten van eventuele juridische problemen vergoedt, zoals de kosten van een advocaat.

Rente
Vergoeding voor het lenen van geld.

Rentebedenktijd
Een periode van één of twee jaar waarin uzelf het moment kunt bepalen waarop de rente wordt vastgezet voor een nieuwe rentevaste periode.

Rentegarantie
Sommige geldverstrekkers garanderen in hun hypotheekofferte de rente die ze aanbieden. Ze weten dan niet om welke woning het gaat.

Rentemiddeling
Als een hypotheek vroegtijdig wordt beëindigd en tegelijkertijd wordt een hypotheek gesloten bij dezelfde geldverstrekker, dan kan de rente worden gemiddeld.

Rentevastperiode
De periode waarin de rente van de hypotheek vaststaat. Bij lange rentevaste perioden wordt meestal een iets hogere rente gerekend.

Risicopremie
Premie voor een levensverzekering, die alleen een uitkering doet bij overlijden vóór de afgesproken einddatum van de verzekering.

Royeren
Als een hypotheek volledig is afgelost, dan moet het worden verwijderd uit het hypotheekregister. Dit heet royeren.

Samenlevingsovereenkomst
Dit is een overeenkomst tussen samenwonenden waarin afspraken zijn vastgelegd.

Spaarhypotheek
U lost niet af gedurende de looptijd maar u betaalt premie voor een spaarverzekering. Met de renteopbrengst wordt de lening aan het eind van de looptijd afgelost.

Splitsings- (-akte,-reglement,-vergunning)
In een splitsingsakte wordt een gebouw opgedeeld in verschillende appartementsrechten. Op deze wijze kunnen de appartementen afzonderlijk worden verkocht.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
De SEH is verantwoordelijk voor de landelijke erkennings-regeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben.

Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling
SKH reguleert de kwaliteit van hypotheekbemiddelaars. Verschil met de erkenningsregeling is dat het keurmerk aan vestigingen wordt verstrekt en niet aan personen.

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Dit instituut helpt consumenten met vragen en klachten over verzekeringen.

Switchen
Dit is de mogelijkheid om tijdens de looptijd bijvoorbeeld binnen een hybride hypotheek een andere strategie te kiezen.

Taxatie
Waardebepaling van het huis door een (beëdigd) taxateur.

Testament
In een testament kan vastgelegd worden wie de erfgenamen zijn en wat ze krijgen. Als er geen testament aanwezig is, dan geldt het erfrecht.

Tophypotheek
Een hypotheek die hoger is dan de executiewaarde van het huis (ongeveer 75%) en kan oplopen tot 125% daarvan.

Transport
Overdracht van eigendom.

Transportakte
Deze akte wordt door de notaris opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning. Dit wordt ook akte van levering genoemd. De akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Transportdatum
Datum waarop de overdracht van de woning plaatsvindt.

Tweede hypotheek
Dit is een hypotheek op de overwaarde van het huis. Hiervoor moet vaak een hogere rente worden betaald.

Tweeverdienershypotheek
Hierbij wordt het tweede inkomen geheel of gedeeltelijk meegeteld. Hierdoor kan er meer geleend worden.

Variabele rente
Bij het afsluiten van de hypotheek wordt geen rentevaste periode vastgesteld. De rente die u betaalt beweegt mee met de rente-ontwikkelingen.

Vereniging Eigen Huis (VEH)
De Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie die specifiek de belangen behartigt van (aspirant) eigenaren van woningen.

Verlengingsvoorstel
Minimaal een maand voor afloop van de rentevaste periode stuurt de geldverstrekker een verlengingsvoorstel. Hierin staan percentages voor diverse rentevaste periodes.

Vermogensbelasting
Deze belasting over het vermogen gold in het oude belastingstelsel en heeft nu plaats gemaakt voor de vermogensrendementsheffing.

Vernietiging
Een overeenkomst annuleren door het uitdrukkelijk in te trekken. Een vernietiging kan ook door de rechter worden bepaald.

Vinex lokaties
De overheid heeft gebieden aangewezen als Vinexlokatie. In totaal worden hier tienduizenden woningen gebouwd om aan de vraag naar koopwoningen te voldoen.

Voorlopig koopcontract
Dit is een koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris. Voorlopig betekent dat de koop ontbonden wordt als aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan.

Voorlopige belastingteruggave
De bezitter van een eigen huis kan van de Belastingdienst de geschatte renteaftrek alvast ontvangen. De teveel betaalde belasting wordt dan maandelijks terugbetaald.

Vrij op naam (v.o.n.)
Bij deze woningen zijn de overdrachtskosten inbegrepen in de koopsom. Dit is meestal het geval bij nieuwbouwwoningen.

Vrije tarieven
Na de makelaarstarieven staan ook de tarieven van de notaris niet langer vast. De tarieven zijn dus onderhandelbaar.

Vruchtgebruik
Een ander de toestemming geven het goed te gebruiken. Ook de opbrengsten gaan dan naar de gebruiker.

WA-verzekering
De WA-verzekering dekt de schade die u of één van uw gezinsleden aanbrengt aan anderen en waarvoor u juridisch aansprakelijk bent.

Waarborgfonds Eigen Woningen
Het Waarborgfonds kan een garantie afgeven voor een hypotheek, in de vorm van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Waarborgsom
Als u een bestaand huis koopt, kan gevraagd worden of u een percentage van de koopsom als waarborg bij de notaris stort tot de akte bij de notaris is gepasseerd.

Welstandscommissie
Deze commissie beoordeelt bouwplannen v.w.b. het uiterlijk van gebouwen. O.b.v. het advies van de commissie beslist het gemeentebestuur over de bouwvergunningen.

Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ)
De WOZ voorkomt waardeverschillen tussen vergelijkbare onroerende zaken. De waarde van de woning bepaalt gemeentelijke heffingen en het huurwaardeforfait.

Winstdeling
De verzekeraar ontvangt rente over het spaardeel dat u stort voor een levenhypotheek. Als de polis een winstdelingsclausule bevat, kunt u delen in de rente inkomsten.

Woonlasten
Alle kosten die het wonen met zich meebrengt. Dit zijn onder meer de hypotheeklasten, verzekeringskosten, de stookkosten en de onroerende zaakbelasting.

Zoekopdracht
Opdracht aan een makelaar om een woning te zoeken die aan de vastgestelde wensen voldoet. Hiervoor wordt een courtage gevraagd.